Hållbarhetspolicy

Denna policy beskriver våra fokusområden och vår ambitionsnivå i vårt hållbarhetsarbete. Med hållbarhet menar vi värdeskapande och ansvar för människor, planeten och samhället. Vi stödjer principerna i Förenta nationernas Global Compact (UNGC), FN:s mål för hållbar utveckling och Parisavtalet.

Introduktion

Genom att bidra, kurera och skapa underhållning* skapar vi extraordinära och oväntade ögonblick byggt på intuitiv och professionell service.

*mat, konst, design, boende, rekreation och nöje

Omfattning
Denna policy beskriver våra fokusområden och vår ambitionsnivå i vårt hållbarhetsarbete. Med hållbarhet menar vi värdeskapande och ansvar för människor, planeten och samhället. Vi stödjer principerna i Förenta nationernas Global Compact (UNGC), FN:s mål för hållbar utveckling och Parisavtalet.

Policyn vägleder oss i beslutsfattande samt i vårt dagliga arbete. Den gäller för alla Cirkus Venues enheter, styrelsen och alla våra anställda.

Vårt ansvar
Det är vårt ansvar att aktivt bidra till välbefinnande, lika möjligheter och minimerat miljöavtryck genom värdekedjan. Baserat på vår påverkan, intressenters förväntningar och externa krav har vi definierat sex fokusområden för vårt hållbarhetsarbete:

Minnesvärda Upplevelser
Hållbar Mat & Dryck
Ömsesidigt fördelaktiga partnerskap
Employer of Choice
Innovativ Utveckling
Resurseffektivitet & Cirkularitet

Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete. Därför sätter vi konkreta mål för dessa områden, tilldelar ansvar, allokerar rimliga resurser och mäter kontinuerligt vår prestation.På Cirkus Venues följer vi alla tillämpliga lagar och förordningar samt förordningar, liksom tillämpliga kollektivavtal.

Våra fokusområden och mål

Minnesvärda Upplevelser
Med utgångspunkt i vårt starka arv och vår innovativa DNA erbjuder vi en fantastisk smörgåsbord av upplevelser på våra unika platser. Hög servicenivå, tillgänglighet och säkerhet har högsta prioritet.

Hållbar Mat & Dryck
Vi erbjuder ett sortiment av spännande mat och dryck med låg påverkan på klimat och biologisk mångfald. Vi föredrar regionala och säsongsbetonade ingredienser och gör vårt bästa för att förhindra matsvinn.

Ömsesidigt fördelaktiga partnerskap
Tillsammans med våra partners skapar vi underhållning av nästa generation. Vi är den pålitliga och omtänksamma partnern av val. Vi väljer leverantörer och kunder som delar våra affärsvärderingar. Vi värdesätter långsiktiga relationer och arbetar tillsammans i koncept som leder till ömsesidig framgång.

Employer of Choice
Vi erbjuder en inspirerande, flexibel och inkluderande arbetsplats med goda arbetsförhållanden. Vi lyssnar på varandra, delar kunskap och välkomnar olika perspektiv. Vi tillhandahåller verktyg och utrymme för tillväxt och utveckling.Innovativ UtvecklingVi utforskar det nya. Vi är framtidsorienterade tänkare, drivna av kreativitet och teknik. Vi utvärderar kontinuerligt hur vi bäst kan kapitalisera på nya idéer och samarbeta internt. Vi leder genom exempel, stödda av robusta lednings- och styrstrukturer.

Resurseffektivitet & Cirkularitet
Vi beaktar miljöpåverkan i alla beslut och i vårt dagliga arbete. Vi ökar kontinuerligt resurseffektiviteten och bidrar till cirkulär ekonomi. Vi ser till att avfall som inte kan undvikas hanteras korrekt och omvandlas till nya resurser. Vi utforskar lösningar för att bli ett klimatneutralt företag.

Governance
Styrelsen för Cirkus Venues är ytterst ansvarig för genomförandet av denna policy och Cirkus Venues hållbarhetsarbete. Det är varje chefs ansvar att se till att medarbetarna är medvetna om denna policy och dess konsekvenser för medarbetarens roll och ansvar. Alla anställda måste förstå hur de bidrar till Cirkus Venues hållbarhetsarbete, vilket är anledningen till att Cirkus Venues erbjuder kontinuerlig hållbarhetsutbildning. Alla anställda uppmuntras och förväntas dela med sig av idéer för förbättringar och rapportera avvikelser eller potentiella överträdelser av denna policy. Rapportering leder inte till någon vedergällning eller annan negativ konsekvens för den person som rapporterat i god tro. Avvikelser dokumenteras och en handlingsplan upprättas för att förhindra liknande avvikelser i framtiden.

Kontakt
Om du har några frågor om denna policy, eller vill rapportera någon känd eller misstänkt icke-efterlevnad, kontakta din chef eller någon chef från ledningsgruppen. Alternativt, om du vill rapportera några allvarliga miljöbrott anonymt, använd Cirkus Venues visselblåsningsfunktion.

Corporate Social Responsibility

Hasselbacken värnar om miljön
Hasselbacken blev under 1760-talet ett etablerat namn inom krognäringen och har sedan dess varit ett nav för både kultur och nöje. För att Hasselbacken ska kunna fortsätta vara det i många år framöver och för att kommande generationer ska kunna njuta av vad Djurgården har erbjuda är vårt hållbarhetsarbete av högsta prioritet, i såväl ledningsgrupp som det dagliga arbetet.

ISO Certifiering - 14001
Som en del av vårt hållbarhetsarbete har Cirkus Venues valt att genomgå en ISO Certifiering som hänvisar till gruppens arbete mot att minska den totala miljöbelastningen.Den 26 Juli 2022 blev vi certifierade av Svensk Certifiering Norden AB. Det fortskridande arbetet stannar dock inte här. För att behålla certifieringen behöver Cirkus Venues arbete med det hållbarhetsarbete som ISO-certifieringen godkänt på en daglig basis.

Kungliga Djurgårdens hållbarhetsarbete får internationellt erkännande
Djurgården är en av världens mest hållbara storstadsdestinationer. Detta enligt organisationen Green Destinations, som 2022 gav sin högsta utmärkelse Green Destinations Platinum Award till Djurgården. Utmärkelsen ges till destinationer som bedriver ett framgångsrikt hållbarhetsarbete inom en rad områden. Kriterierna gäller hållbar förvaltning, djur och natur, miljö och klimat, kultur och tradition, social hållbarhet samt gästfrihet. Kriterierna utgår ifrån de 17 hållbarhetsmål som FN har satt upp inom ramen för Agenda 2030.I en oberoende granskning lyfts Djurgårdens hållbarhetsarbete under de senaste sex åren fram som ”en inspiration för fler storstadsdestinationer som visar att det är möjligt att arbeta i en hållbar riktning även för dessa destinationer.”